Skip to main content Skip to search
ul. Lwowska 79, 34-100 Wadowice
NIP: 5512633892
Pn - Pt: 8:00 > 15:00
+48 530-125-381
biuro@wdbwadowice.pl

Posts by Corgi

Podatki 2018: Stawki podatków i opłat lokalnych w górę

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. (M. P. poz. 800) i będą wyższe w porównaniu z 2017 rokiem o 1,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.

Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2018 wyniosą:

Podatek/Opłata

Przedmiot opodatkowania

Maksymalna stawka

Podatek od nieruchomości
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m2powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł od 1 ha powierzchni
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,48 zł od 1 m2powierzchni
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od 1 m2powierzchni
budynki lub ich części mieszkalne 0,77 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 23,10 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
Podatek od środków transportowych
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 819,59 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1367,26 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1640,70 zł
równej lub wyższej niż 12 ton1) 3130,90 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1914,13 zł
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie2) 2419,98 zł
powyżej 36 ton2) 3130,90 zł
przyczepa lub naczepa która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1640,70 zł
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie3) 1914,13 zł
powyżej 36 ton3) 2419,98 zł
autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca 1937,37 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 2449,37 zł
Opłata targowa 765,94 zł dziennie
Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,22 zł dziennie
w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,14 zł dziennie
Opłata uzdrowiskowa 4,33 zł dziennie
Opłata od posiadania psów 121,24 zł rocznie od jednego psa
Opłata reklamowa część stała 2,50 zł dziennie
część zmienna 0,21 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

 

1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).

2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).

3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).

źródło: https://www.podatki.biz

Read more

Podatki 2017: Ważny wyrok TS UE ws. prawa do odliczania VAT

Brak statusu czynnego podatnika VAT nie powinien pozbawiać nabywcy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – wynika z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Tym samym potwierdzono kolejny raz stanowisko dotyczące odliczania podatku przez kontrahentów, którzy nie mają statusu podatnika czynnego.

Październikowy wyrok TS UE (sygn. akt – C-101/16) to kolejny już wyrok potwierdzający dotychczasowe stanowisko. Sprawa dotyczyła  podatnika z Rumunii. Kontrahent podatnika został uznany przez rumuński urząd skarbowy za nieaktywnego – w efekcie kontrahenta wykreślono z rejestru podatników VAT czynnych. W konsekwencji nabywcy – zgodnie z prawem krajowym – nie przysługiwało w takim przypadku prawo do odliczenia podatku z faktury, wystawionej przez podmiot niewidniejący w rejestrze podatników czynnych.

Rumuński sąd uznał, że podatnik powinien wcześniej sprawdzić, czy kontrahent posiada status podatnika VAT czynnego. Zgodnie jednak z wyrokiem TS UE, brak takiego statusu nie powinien skutkować pozbawieniem nabywcy prawa do odliczenia VAT.

Jak oceniają eksperci firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton, sprawa jest istotne także w kontekście Polski, ponieważ krajowe urzędy skarbowe często zajmują odwrotne względem wyroków TS UE stanowiska. Zdaniem ekspertów, dobrym przykładem jest to, że organy podatkowe wciąż wzywają podatników do korygowania plików JPK_VAT oraz deklaracji o faktury wystawione przez kontrahentów nieposiadających statusu podatnika VAT czynnego.

źródło: www.podatki.biz

Read more

Podatki 2018: Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców!

 • Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń.
 • Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowe rozwiązania w zakresie:

1. możliwości jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków trwałych:

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu);
 • wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 tys. zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tys. zł;
 • znowelizowane przepisy umożliwiają zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości 100 tys. zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych (z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, o wartości co najmniej 10 tys. zł), których dostawa zostanie wykonana w następnych okresach rozliczeniowych;
 • wskazany w ustawie limit 100 tys. zł obejmuje sumę wpłat zarówno na poczet nabycia środków trwałych (zaliczek), jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych). W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit 100 tys. zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników tej spółki;

2. zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. W wyniku nowelizacji pobór 10 proc. zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony w zakresie przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera (dochody te będą podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach).

Przepisy te mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Nowelizacja ustawy, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2017 r. (poz. 1448), wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: http://www.mf.gov.pl/
Read more

Podatki 2018: Limit jednorazowej amortyzacji wzrośnie do 10 tys. zł?

Limit tzw. jednorazowej amortyzacji zostanie podniesiony w przyszłym roku z obecnych 3,5 do 10 tys. zł – wynika z aktualnej wersji projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Ministerstwo Finansów wskazuje, że próg ten nie był aktualizowany od kilkunastu lat, a jego podwyższenie powinno stanowić też zachętę dla mniejszych firm do wzrostu wydatków na inwestycje.

We wrześniowej wersji projektu przewidziano zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie takich środków/wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, obecny limit (3,5 tys. zł) nie był zmieniany już od kilkunastu lat. W tym czasie skumulowany poziom inflacji wyniósł z kolei ok. 42 proc.

„Podwyższenie kwoty do wysokości 10 tys. zł, tj.  powyżej czynnika inflacji, stanowić będzie formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnich przedsiębiorstwa” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: http://www.podatki.biz/
Read more

Od nowego roku wykonamy jeden przelew na wszystkie składki

Od nowego roku wykonamy jeden przelew na wszystkie składki.

Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązani odprowadzać. Będzie więc jeden przelew na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.

– Każda osoba, która ma zadłużenie w ZUS, musi się jednak liczyć z tym, że od 1 stycznia wpłacane składki w pierwszej kolejności będą pokrywać to zadłużenie – podkreśla rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Wyjaśnia, że na swój dług i jego jak najszybszą spłatę powinny zwrócić uwagę szczególnie osoby, które wpłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Ich wpłata w pierwszej kolejności pokryje zaległości wraz z odsetkami, a dopiero później bieżące składki. Oznacza to, że nie wystarczy środków na bieżące ubezpieczenie chorobowe. Tym samym taki dłużnik może nie być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że zadłużeni w ZUS mogą liczyć na rozłożenie długu na raty, a także na pomoc doradcy do spraw ulg i umorzeń. Doradca pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zadłużenia.

źródło: http://www.polskieradio.pl

Read more

Źródła przychodów w CIT – projektowane zmiany zdaniem ekspertów, niekorzystnie.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znacząco zmieni zasady rozliczania strat ze zbycia wierzytelności, również własnych. Jak wpłynie to na sytuację podatników? Zdaniem ekspertów, niekorzystnie.

Obecnie podział na źródła przychodów funkcjonuje wyłącznie w ramach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). Katalog ten uregulowany został w art. 10 tej ustawy. Skutkiem tego podziału jest możliwość rozliczania straty jedynie w ramach źródła przychodu, z którego wynika. Przykładowo, strata z działalności gospodarczej, jak również ponoszone w ramach tej działalności koszty nie mogą być odliczane w ramach innego źródła, np. z tytułu najmu.

Przykład 1:
Spółka z o.o. prowadzi działalność, w ramach której uzyskuje przychody ze sprzedaży odzieży w wysokości 500 zł. Jednocześnie podatnik inwestuje w udziały w innych spółkach. Dokonując sprzedaży części z nich, uzyskuje przychód 100 zł, a inwestując w kontrakty walutowe, odnotowuje straty na poziomie 200 zł. Z działalności finansowej spółka odniosła więc wynik -100 zł. Obecnie może rozliczyć go z przychodem uzyskiwanym z tytułu działalności podstawowej, tj. sprzedaży. Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie więc kwota 400 zł.

Najnowsza nowelizacja przewiduje znaczącą zmianę w tym zakresie. Przychody podatników CIT rozdzielone zostaną na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) i z zysków kapitałowych. Jak przełoży się to na sytuację omówioną powyżej?

Przykład 2:
Spółka dokonała dostawy towarów zgodnie z podpisaną umową. Kontrahent jednak odmawia uregulowania swoich należności. W celu ratowania sytuacji finansowej spółka decyduje się sprzedać nieściągalną wierzytelność, osiągając w ten sposób stratę. Na mocy nowych przepisów jej wartość nie będzie mogła być rozliczona z przychodami z działalności gospodarczej, a wyłącznie w ramach drugiej kategorii: zysków z kapitałów.

Nie zmieni się za to sytuacja podatników prowadzących jednoosobową działalność lub wspólników spółek osobowych rozliczających się zgodnie z ustawą o PIT. U nich przychód ze zbycia wierzytelności własnych będzie nadal zaliczany do źródła „działalność gospodarcza”. Jeśli więc w przykładzie nr 4 podatnikiem byłby indywidualny przedsiębiorca, pozostałby on uprawniony do rozliczenia straty z tytuły zbytej wierzytelności z przychodami z działalności gospodarczej. Jednak i w tym zakresie należy spodziewać się pewnych zmian. Kwestią otwartą pozostaje zagadnienie określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia wierzytelności. Przepisy te mają bowiem zostać dostosowane do nowych rozwiązań w zakresie CIT.

Proponowane zmiany budzą wiele kontrowersji. Po pierwsze, wskazać należy, że ich przyjęcie będzie oznaczało, że spółka w jeszcze większym niż dotąd zakresie odczuje negatywne konsekwencje nierzetelnych kontrahentów. Jeśli przedsiębiorstwo zobowiązane będzie odprowadzić podatek od wszystkich przychodów operacyjnych, ale straty ze zbycia wierzytelności nieściągalnych obciążą wyłącznie zysk z kapitałów pieniężnych, może się zdarzyć sytuacja, gdy powstanie podatek do zapłaty, mimo że spółka realnie nie otrzyma od kontrahenta żadnych środków pieniężnych.
Drugą konsekwencją proponowanych przepisów jest kwestia technicznego wprowadzenia nowego podziału. Spółki zobowiązane będą do wyliczania dwóch wyników finansowych oraz prowadzenia odrębnych ewidencji księgowych. Kolejnym zagadnieniem będzie konieczność odpowiedniego rozliczenia kosztów pośrednich.

Reasumując, wskazać należy, że omawiany podział bez wątpienia negatywnie przełoży się na płynność finansową przedsiębiorców, zwłaszcza tych, który nie koncentrują się na osiąganiu zysków z kapitałów pieniężnych.

Źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/zrdla-przychodw-w-cit-projektowane-zmiany-budza-wiele-kontrowersji_4_35713.htm?idDzialu=4&idArtykulu=35713

Read more

STAŻ W BIURZE RACHUNKOWYM!

POSZUKUJEMY AMBITNYCH, LUBIĄCYCH WYZWANIA OSÓB NA STAŻ JAKO ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

Obowiązki i odpowiedzialność:

-> Wprowadzanie do systemu dokumentów księgowych,
-> Wypełniania dokumentów do US, ZUS i GUS,
-> Wypełniania dokumentów księgowych
-> Segregacja/archiwizacja dokumentów księgowych,
-> Inne prace księgowe zlecone przez przełożonego.

Wymagania i umiejętności:

-> wykształcenie
minimum: średnie ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość,
mile widziane: student studiów zaocznych lub absolwent (preferowany kierunek: Finanse i Rachunkowość, Rewizja,),
-> zaangażowanie i obowiązkowość,
-> dobra znajomości MS Office,
-> wiek do 30 lat,
-> zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Wadowicach jako osoba bezrobotna.

Read more

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Zgodnie z art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają następujące osoby:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi:

 • wykonujące pracę nakładczą,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Objęcie tym ubezpieczeniem może nastąpić od dnia wskazanego we wniosku, który jest wcześniejszy niż data złożenia wniosku, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie określonym ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na dokonanie takiego zgłoszenia (tj, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń).

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

 • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe; jeżeli jednak za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który zasiłek przysługuje,
 • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.
Źródło: www.zus.pl
Read more

Bilans 2016. Koniec roku to czas na inwentaryzację.

Ostatni kwartał roku obrotowego to czas, w którym można zacząć przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych. Zgodnie z przepisami, spisywanie niektórych składników majątku można zacząć już 3 miesiące przed końcem roku.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) jednostki gospodarcze mają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie do lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że inwentaryzacja składników aktywów może być prowadzona między 1 października a 15 stycznia.

Źródło: http://www.podatki.biz/
Read more

Zmiany 2017: Następna nowelizacja Ordynacji podatkowej

admpod

Część przepisów Ordynacji podatkowej zostanie dostosowana do planowanych zmian w ustawie o VAT, które mają w założeniu zwiększyć szczelność systemu poboru podatku – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2017 r.

„W ustawie Ordynacja podatkowa proponuje się zmianę polegającą na niestosowaniu podwyższonej stawki odsetek za zwłokę do zaległości w podatku od towarów i usług w przypadku, gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 1 lOa i I lOb ustawy o VAT” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Do Ordynacji wprowadzone mają zostać również m.in. zmiany odnoszące się do szykowanego rozszerzenia instytucji solidarnej odpowiedzialności na pełnomocnika podatnika. Dotyczyć będzie to przypadków, kiedy zgłoszenie rejestracyjne złożył właśnie pełnomocnik.

Kolejna przewidziana w projekcie nowość to przepis umożliwiający weryfikację zasadności zwrotu różnicy podatku także przez weryfikację rozliczeń innych podmiotów, które biorą udział w obrocie towarami/usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia danego podatnika.

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana też m.in. do zaplanowanej likwidacji możliwości kwartalnego rozliczania się przez podatników VAT innych niż tzw. mali podatnicy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: http://www.podatki.biz/
Read more